Loading www.DrWillems.com
DR. WILLEMS’ OVERALL QUOTERINGSTABELLEN VOOR ATLETIEKPRESTATIES

Het systeem berust op èèn uitgebreide constructie die alle tabellen qua discipline, geslacht en leeftijd omvat.
De keuze van het eerste parameter is medebepalend voor de allerlaatste. Nergens wordt een kunstingreep toegepast.
Daardoor zijn de tabellen met hun bijhorende parameters en coëfficiënten zowel voor enkelvoudige prestaties als voor meerkampen van mannen, vrouwen, seniors en masters bruikbaar en bieden zij absoluut betrouwbare resultaten.
Tot welke categorie de deelnemer ook behoort, één enkele eindrangschikking kan opgesteld worden, zowel voor de beste wedstrijdprestaties als voor een meerkamp over om het even hoeveel proeven, en dat vanaf de juniorenklasse tot en met de masters van 95 jaar. Ook de correcte man/vrouw evenwaardigheid is statistisch-mathematisch verwezenlijkt.

Om verschillende redenen was het niet mogelijk reeds bestaande tabellen als basis te gebruiken. Zij strookten o.a. niet met de rationaliteit die onze enige leidraad was om uit een geheel van statistische gegevens een uiterst betrouwbaar werkinstrument te maken.

Dit was mogelijk door een nauwkeurige analyse en kritisch gebruik van de jaarlijkse prestatielijsten te vinden in de “International Track and Field Annuals” van Peter Matthews. Bij ons geen vooropgestelde, geschatte of theoretische maximale of minimale waarden en zeker geen hypothetisch gedoe. Wat de Masters’ categorieën betreft werd op ieder ogenblik rekening gehouden met de WAVA-reglementen ter zake.

Door de originele en innoverende manier van onze werkwijze, o.a. het bouwen op verhoudingen, eerder dan op naakte cijfers, zullen aanpassingen in de toekomst,voor zover er geen nieuwe revolutionaire technieken (cfr de flop) of hulpmiddelen (cfr de fiberpolsstok) toegelaten worden, overbodig zijn. In dit verband eventueel noodzakelijke wijzigingen kunnen perfect ingevoegd worden, maar ten vroegste na de studie van ten minste 5 jaar ter beschikking staande nieuwe jaarlijsten van de betrokken discipline(s). Alle technische details zijn beschikbaar op aanvraag bij de auteur.
De bepaling van de 1000-punten en 0-puntenwaarden in onze tabellen gebeurde statistisch-wiskundig en loopt als een rode draad door alle disciplines.
Door de studie van de masters prestaties is ook een biologische component aanwezig die een naadloze overgang tussen alle ouderdomscoëfficiënten van 30 tot 95 jaar toeliet.
De 0-puntenwaarden van de seniors mannen stemmen overal overeen met de 1000-puntenwaarden van de 95-jarige Masters.
Zo ook bij de vrouwen waar echter wegens een verschillend verouderingspatroon vanaf 45 jaar een corrigerende factor ingevoerd werd.

In onze constructie spelen de progressieparameters, die in de bestaande tabellen eerder afgeleide gegevens zijn, een primordiale rol. Zij zijn wiskundig vanuit de statistiekgegevens bepaald en onderling met elkaar verbonden.
Om op alle disciplines toepasbaar te zijn diende de te kiezen basiscoëfficiënt voor de 100 m vlak voldoende hoog te zijn, nl. 684.

Correcte 1000punten-, 0-punten en progressiewaarden, oordeelkundig gebruikt, vormen het stramien van onze constructie. De wereldrecords spelen daarbij hun rol, maar eer op een bescheiden manier. Wat toelaat ze correct te quoteren. De sobere rationaliteit waarmee wij onze systeem opgebouwd hebben wordt zichtbaar in de uiterst eenvoudige grafische voorstelling ervan: 4 analoge, continue en vloeiend verlopende curven, waarop de basiswaarden van elke M/V discipline en, na toepassing van de ouderdomscoëfficiënt, ook van iedere leeftijd, geënt worden. Omdat ter hoogte van de 1000 punten de curve reeds zeer steil is werd verder naar boven toe voor veilige rechtlijnigheid gekozen. Absurditeiten zijn tot in de verste toekomst uitgesloten.

infograph

Behalve zijn puntenquotering biedt het systeem door zijn 2 gekoppelde functies (“calculate points” en “calculate Time/Distance”) interessante bijkomende mogelijkheden:

    1. Welke ouderdom en welk geslacht u ook heeft, u kan de waarde van uw prestatie vergelijken met deze van een senior of met deze van om het even hoe oude andere atleet.

 

 

    1. U kan uw jaarlijkse vooruitgang (of achteruitgang) concretiseren en op die manier uw streefdoel nauwkeurig vastleggen.

 

 

  1. U kan op zeer eenvoudige manier uitvissen wat uw beste discipline is of wat uw beste prestatie ooit was. Oudere hindernislopers moeten niet schrikken dat hun “gecorrigeerde” tijd plots hoger ligt dan hun gepresteerde: er wordt immers teruggespoeld naar de basisafstand en -obstakelhoogte!

 

Gebruiksaanwijzing

Bij het opstarten zijn discipline, leeftijd en geslacht automatisch ingesteld op 100 meter vlak voor mannen onder 31 jaar.
Met de muis-cursor kunnen de gewenste discipline, leeftijd of het geslacht gekozen worden.
Het invoeren van de tijd/afstand, gebeurt door het overschrijven van de reeds weergegeven waarden.
Na het drukken op de “Calculate”-toets worden de punten en de reële waarde berekend en op het scherm weergegeven.
Na het drukken op de “Clear”-toets wordt het formulier terug naar de begintoestand gebracht.(100m, mannen, < “31” jaar)
Wanneer men slechts een of twee parameters dient te wijzigen voor een volgende resultaat hoeft men de “Clear”-toets niet te gebruiken. Na de gewenste parameters vervangen te hebben geeft een druk op de “Calculate”-toets het nieuwe resultaat.

 

Nog meer mogelijkheden

Men kan een bekomen resultaat bevriezen door “Calculate Time/Distance” te selecteren. In deze stand kan dit resultaat dan vergeleken worden met elke denkbare combinatie.

Voorbeeld

U bent een man van 58 jaar en hebt 100 meter vlak gelopen in 13.88 sec. Het resultaat is 666 punten en de reële waarde(RealValue) is 11.90 sec.
U selecteert nu achtereenvolgens leeftijd “59” jaar, “Calculate Time” en drukt vervolgens op de “Calculate”-toets.
13.99 sec. is de tijd die u volgend jaar zult moeten lopen om even goed te presteren.
Het puntenresultaat is immers ongewijzigd.
Ongetwijfeld een uitstekend hulpmiddel bij het streven naar een hoger prestatieniveau!

Ander Voorbeeld

U wil weten hoe ver een 40-jarige vrouw dient te springen om uw prestatie van 666 punten te evenaren.
Selecteer geslacht “Female”(vrouwelijk), gevolgd door het kiezen van de discipline “Long Jump”.
Laat “Calculate Time” staan, stel leeftijd “40” jaar in en druk op “Calculate”.
De gezochte afstand, 5.26 meter, wordt weergegeven op het scherm. Ook de reële waarde(RealValue) ervan: 5.72 meter.
De volgorde van deze handelingen heeft niet zoveel belang, zolang men er voor zorgt geen enkele parameter te vergeten.

U kunt verder exploreren.

Vervang “Female” door “Male” en druk terug “Calculate” : een man van 40 jaar zal 6.11 meter ver moeten springen om u te evenaren. Vervang in “Age” de leeftijd door 80 en druk weer “Calculate”. Zo weet u meteen, dat als u als 80-jarige 3m30 ver springt, u nog even performant bent als op de 100m nu.
Samengevat: in de positie “Calculate Points” kan u alle prestaties quoteren, in de positie “Calculate Time/Distance” kan u alle prestaties vergelijken.
Door het programma op “Calculate Time/Distance” en op een bepaalde puntenwaarde in te stellen kan men voor alle proeven en voor iedere leeftijdscategorie minima voor deelname en/of voor toekennen van een medaille vastleggen.

Opgelet!

De Horden en Steeplenummers zijn ingesteld op de hierna volgende, sinds 2008 reglementair vastgelegde afstanden en hindernishoogten. Alleen wanneer op het terrein aan die voorwaarden voldaan wordt zijn de resultaten correct.

information